นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ

 

จับต้องความสามารถของเทคโนโลยีที่โลก

 

ความใหม่ ด้านคุณภาพสูง, ด้านประสิทธิภาพสูง "การประกอบชิ้นส่วนทั้งหมด" ในระบบการผลิต. 

 

"การประกอบชิ้นส่วนทั้งหมด" ในระบบการผลิต ของ TOA ช่วยให้เราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายขึ้นโดยยังคงรักษาคุณภาพสูงสุดไว้ได้ ในระบบนี้ความหลากหลายของพนักงานจากสถานีทำงาน, และสถานีแต่ละแห่งจะดำเนินการประกอบชิ้นส่วนโดยสมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย, ควบคุมความรับผิดชอบในกระบวนการผลิตทั้งหมด นับจากการสั่งซื้อชิ้นส่วนจวบจนเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความเที่ยงตรงเพิ่มขึ้นอย่างมาก, ของเสียจำนวนลดลง และเพิ่มการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มความเร็วให้กับผลิตภัณฑ์ถูกส่งออกไปสู่ตลาดอีกด้วย.

 

คุณภาพและวิสัยทัศน์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก. 

TOA ได้รับมาตรฐานรับรอง ISO9001 สำหรับการรับประกันคุณภาพ, ในการรับรองของสถานประกอบการ TOA ในการสร้างด้านระบบการควบคุมการผลิตสำหรับการผลิตทั้งหมด นับตั้งแต่การวางแผนการพัฒนา, การผลิต, การติดตั้ง และบริการหลังการขาย นอกจากนี้ TOA ได้มุ่งเน้นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลก เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ, และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อโลก อันเป็นผลมาจากความพยายามเหล่านั้น TOA ได้รับรองมาตรฐาน ISO14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ TOA ยังประสบความสำเร็จในระดับที่ 2 ของ CMMI (Capability Maturity Model Integration) เป็นดัชนีต่างประเทศสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานพานะทางรถไฟ, ซึ่งประเมินกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อยืนยันระดับของความสามารถ เราพยายามต่อเนื่องที่มีการทำเพื่อปรับปรุงความสามารถในการพัฒนาและคุณภาพของเรา.

 

ระบบที่ชาญฉลาดสำหรับการบำรุงรักษาที่มีคุณภาพ.

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์ในระยะยาว TOA จึงจัดตั้งระบบสนับสนุนลูกค้าที่มรการจัดการอย่างดี, รวมไปถึงศูนย์ข้อมูล. สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้พร้อมเสมอที่จะช่วยตอบคำถามทางเทคนิคทั้งหมด และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเสียง ตลอดจนตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้รับและส่งต่อไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นในอนาคต.

 

 

นโยบายคุณภาพของ TOA

ความพึงพอใจของลูกค้าทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา

เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยความมั่นใจและมีความพึงพอใจสูงสุด,

เราทำงานเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ และมีคุณภาพสูง.

ทุกคนใน TOA ดำเนินบทบาทของเขาหรือเธอแบบมีความจริงใจและซื้อสัตย์สุจริต.

คุณภาพ คือ เลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของบริษัท และเป็นแรงขับเคลื่อนของเรา.

 

 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

 

  • ที่สำนักงาน Takarazuka ของ TOA ดำเนินการพัฒนาและออกแบบเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ และตลอดทั้งกิจกรรมเหล่านี้ เราพยายามประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง. ในเวลาเดียวกันเรายังตั้งหัวข้อ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ตัวแปรของความสามารถด้านเทคนิคและเศรษฐกิจของเรา ใช้แนวทางเหล่านี้อย่างเป็นระบบ และมุ่งมั่นปรับปรุงด้วยความพยายามต่อเนื่องที่จะปกป้องส่ิงแวดล้อม.
  • TOA พิจารณามาตรการทุกๆ ด้านที่อาจนำมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของเรา ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต รวมถึงเทคโนโลยี, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การออกแบบ, การผลิตจากโรงงาน, การกระจายผลิตภัณฑ์, การใช้งานผลิตภัณฑ์ และการทิ้งผลิตภัณฑ์หลังจากเลิกใช้งาน.
  • TOA กำหนดระบบการปกป้องสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการคุ้มครอง และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และปกป้องกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดมลพิษ อย่างมีประสิทธิภาพและถาวร.
  • ในฐานะสมาชิกของชุมชนในแต่ละภูมิภาคที่เราทำธุรกิจ, TOA ร่วมมืออย่างแข็งขันในการพยายามประหยัดทรัพยากร, พลังงาน และลดขยะอุตสาหกรรม.
  • TOA มุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในบ้านที่เราอาศํยอยู่ด้วยความสมัครใจ.
  • TOA ดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษา และส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และพยายามทำให้มั่นใจได้ว่าสมาชิก TOA ทุกคนมีความเข้าใจอย่างชัดเจนและทำอย่างต่อเนื่องกับ "ปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานของ TOA" และ "นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม"
  • ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจำเป็นจะต้องถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

Scroll to top